درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


فسفریله شدن گلوکز در کلی باسیل در هنگام انتقال از طریق غشا جز کدام یک ازمکانیسم های انتقال می باشد؟

1 ) تسهیل شده
2 ) فعال
3 ) غیر فعال
4 ) جابجایی گروهی