درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه مفاهیم زیر در مورد انتشار تسهیل شده ( facilitated diffusion ) در پروکاریوتها صحیح است بجز:

1 ) مکانیسمی از انتقال است که به انرژی نیاز ندارد
2 ) انتشار پاسیو یک ماده در جهت شیب غلظت است
3 ) در این نوع انتشار فعال غلظت ماده مورد نظر در درون سلول بیشتر از محیط خارج سلول است
4 ) گلیسرول یکی از ترکیبات نادری است که با مکانیسم انتشار تسهیل شده وارد سلولهای پروکاریوت می شود