درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


سیستم فسفوترانسفراز در کدام یک از روشهای نقل و انتقال مواد غذایی در غشا سیتوپلاسمی باکتری ها مشاهده می شود؟

1 ) Facilitated diffusion
2 ) Group translocation
3 ) Chemiosmotic transport
4 ) binding protein dependent transport