درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از رنگ آمیزی های زیر برای DNA اختصاصی است؟

1 ) فولگن
2 ) مالاشیت گرین
3 ) متیلن بلو
4 ) فونتانا