درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


برای رنگ آمیزی کپسول باکتری ها کدام یک از روشهای زیر بکار می رود؟

1 ) فولگن
2 ) ولش
3 ) آلبرت
4 ) فونتاناتریبوندو