درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام عبارت در مورد میکروارگانیسم ها درست می باشد؟

1 ) ژنوم پروکاریوتها هاپلوئید بوده و محصور به غشا نیست
2 ) ژنهای اصلی اکثرا روی کروموزوم قرار دارد و دارای انترون هستند
3 ) ژنوم پروکاریوتها دیپلوئید بوده و محصور به غشا نیست
4 ) ژنهای مقاومت آنتی بیوتیکی همیشه روی پلاسمید بوده و ژنوم انترون فراوان دارند