درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام گزینه زیر صحیح است؟

1 ) قارچ ها دارای ریبوزوم 70S هستند
2 ) باکتری ها دارای دستگاه گلژی هستند
3 ) قارچها فاقد غشای هسته هستند
4 ) باکتری ها هاپلوئید هستند