درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


همه خصوصیات زیر در مورد آرکئی باکتری ها صدق می کند بجز:

1 ) فاقد اسید مورامیک در دیواره سلولی هستند
2 ) اکثرا واجد DNA خطی هستند
3 ) بعضی از آنها در غلظت های زیاد نمک قادر به رشد هستند
4 ) واکنش های غیر معمول متابولیک نظیر تولید متان دارند