درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه موارد زیر در آرکئی باکتری ها یافت می شود بجز:

1 ) کپسول
2 ) پپتیدوگلیکان
3 ) ریبوزوم
4 ) فلاژل