درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


همه موارد زیر در مورد سیانوباکتری ها صحیح است به جز :

1 ) نام قبل آنها جلبکهای سبز - آبی بود
2 ) دارای ریبوزوم 70S هستند
3 ) از یوکاریوتها محسوب می شوند
4 ) فاقد غشا هسته هستند