درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


اکثر باکتری ها در کدام یک از pH های زیر قادر به رشدند؟

1 ) 9 - 7
2 ) 7.5 - 7
3 ) 7 - 4
4 ) 6.5 - 4.5