درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام قسمت از منحنی رشد باکتری ها میزان رشد منفی است؟

1 ) مرحله Lag
2 ) مرحله Stationary
3 ) مرحله Logarithmic
4 ) هیچ کدام