درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در مرحله فاز لگاریتمی (Exponential) کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

1 ) تعداد باکتری ها ثابت می ماند
2 ) اندازه و حجم باکتری افزایش یافته و تقسیم باکتری به کندی صورت می گیرد
3 ) تعداد باکتری ها به صورت تصاعد هندسی افزایش می یابد
4 ) سرعت مرگ افزایش می یابد