درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از موارد زیر باکتری ها در شرایط وجود اکسیژن و غیاب اکسیژن قادر به زندگی می باشند؟

1 ) هوازی اجباری
2 ) بی هوازی اجباری
3 ) بی هوازی اختیاری
4 ) میکروآئروفیل