درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام دسته از باکتری های زیر در حضور اکسیژن از متابولیسم هوازی ( اکسیداسیون ) و در غیاب اکسیژن از متابولیسم تخمیری ( فرمانتاسیون ) استفاده می کند؟

1 ) بی هوازی اختیاری
2 ) بی هوازی اجباری
3 ) هوازی اجباری
4 ) میکروآئروفیلیک