درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


باکتری های بیماری زا از نظر منبع کربن و انرژی در کدام گروه قرار دارند؟

1 ) کموهتروتروف
2 ) فتوهتروتروف
3 ) کمواتوتروف
4 ) فتواتوتروف