درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


باکتری های شیمیوهتروتروف آنهایی هستند که منابع انرژی کربن و الکترون آنها به ترتیب از :

1 ) اکسیداسیون مواد غیر آلی ، CO2 و ترکیبات غیر آلی مانند سولفات می باشد
2 ) اکسیداسیون مواد آلی ، CO2 و ترکیبات آلی نظیر گلوکز می باشد
3 ) اکسیداسیون مواد آلی ، مواد آلی ، و ترکیبات آلی نظیر گلوکز می باشد
4 ) نور خورشید ،  مواد آلی و ترکیبات غیرآلی نظیر سولفات می باشد