درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


pH مطلوب باکتری ها معمولا چقدر است؟

1 ) 2 تا 11
2 ) 4 تا 9
3 ) 6.5 تا 7.5
4 ) 9.5 تا 12.5