درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


باکتری هایی که برای رشد خود نیاز به محیط غنی دارند به کدام علت پدیده آنان توجیه می شود؟

1 ) خاصیت گرم مثبت یا منفی بودن باکتری
2 ) عدم قدرت سنتز ترکیبات آلی لازم برای رشد
3 ) طبیعت اسموتیک  باکتری
4 ) وجود پلاسمید در باکتری