درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


به باکتری هایی که در پایین تر از 20 درجه بهتر رشد می کنند چه می گویند؟

1 ) اتوتروف
2 ) پاتوژن
3 ) سایکروفیل
4 ) ترموفیل