درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


از نظر استفاده از منبع کربن و انرژی باکتری های بیماری زا اکثرا جزو کدام دسته هستند؟

1 ) فتواتوتروف
2 ) فتوهتروتروف
3 ) کمواتوتروف
4 ) کموهتروتروف