درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


علت عدم رشد باکتری ها در حرارت پایین کدام است؟

1 ) تشکیل تایمین دایمر
2 ) عدم تشکیل ماکرومولکولها
3 ) عدم جذب اکسیژن کافی
4 ) عدم جذب مواد غذایی