درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آزمایش O - F جهت بررسی کدام یک از واکنش های زیر در باکتری ها کاربرد دارد؟

1 ) حرکت
2 ) اکسیداسیون و تخمیر
3 ) دکربوکسیلاسیون
4 ) د آمیناسیون