درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام باکتری ها در فشار کم اکسیژن رشد می کنند؟

1 ) هوازی
2 ) بی هوازی
3 ) بی هوازی متحمل به هوا
4 ) میکرو آئروفیل