درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام مرحله از منحنی رشد باکتری ها باکتری از آهنگ متعادلی در رشد برخوردار است؟

1 ) مرحله لگاریتمی
2 ) مرحله تاخیری
3 ) مرحله کاهش
4 ) مرحله وقفه ای