درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


pH اپتیمم (مناسب) جهت کشت اغلب باکتری های بیماری زا در کدام محدوده قرار دارد؟

1 ) 2.7 - 2.3
2 ) 4.8 - 4.2
3 ) 7.6 - 7.2
4 ) 9 - 8.2