درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در آزمایش O-F (اکسیداسیون - فرمانتاسیون) در هر دو لوله حاوی پارافین مایع و بدون پارافین قند گلوکز متابولیزه و تغییر رنگ مشاهده می شود احتمال وجود کدام یک از باکتری های زیر بیشتر است؟

1 )

فرمانتاتیو


2 ) اکسیداتیو
3 ) اکسیداتیو- فرمانتاتیو
4 ) غیر ساکارولیتیک