درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از مراحل رشد  باکتری ها زمان دو برابر شدن (generation time) به حداقل می رسد؟

1 ) فاز لگاریتمی (log phase)
2 ) فاز تاخیری (lag phase)
3 ) فاز وقفه رشد (stationary phase)
4 ) فاز کاهش (decline phase)