درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


همراهی یک بیماری با HLA یعنی :

1 ) یک آنتی ژن یا هاپلوتایپ بخصوص از HLA جزو علل بیماری است
2 ) ممکن است در برخی موارد در تشخیص بیماری مفید واقع شود
3 ) هر شخصی که دارای آن نوع از HLA است به بیماری مبتلا خواهد شد
4 ) می تواند به این معنی باشد که ژن های نزدیک لوکوس MHC گیرنده های آنتی ژنی مخصوص آنتی ژنهای خودی سلول T را کد گذاری می کنند