درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از جملات زیر در مورد آنتی ژنهای عمده سازگاری نسجی صحیح است؟

1 ) این آنتی ژنها با تعدادی از بیماری های اتوایمیون مرتبط نیستند
2 ) این آنتی ژنها در واکنش فیمابین سلول های T و B که در خلال یک پاسخ ایمنی رخ می دهد اهمیتی ندارند
3 ) تنها آنتی ژنهایی نیستند که منجر به دفع پیوند می گردند
4 ) در واکنش های پیوند علیه میزبان اهمیتی ندارند