درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


یک هاپلوتایپ HLA عبارت است از:

1 ) مجموعه کامل آلل های MHC موجود بر روی هر کروموزوم
2 ) یک قطعه ویژه از ناحیه MHC
3 ) ژن های خارج از ناحیه MHC که در دفع پیوند مشارکت دارند
4 ) یک آلل از HLA - B