درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از موارد زیر در مسیر داخلی عرضه آنتی ژن دخالت دارند؟

1 ) بیشتر پپتید هایی که از پاتوژن های خارج سلولی منشا گرفته اند
2 ) عرضه آنتی ژن به همراه  مولکول های MHC - II
3 ) عرضه آنتی ژن به سلول های T سایتو لیتیک
4 ) عرضه آنتی ژن به سلول های Th1