درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در مورد پرورده کردن از مسیر مولکولهای MHC کلاس یک کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

1 ) آنتی ژنهایی را پرورده میکند که در سیتوزول حضور دارند
2 ) آنتی ژنهایی را پرورده میکند که در محیط خارج سلولی قرار دارند
3 ) پس از ساختن پپتیدها آنها را برای عرضه به سلول های T کمکی با مولکول های MHC کلاس یک همراه می کند
4 ) پس از ساختن پپتیدها آنها را برای عرضه به سلول های NK با مولکولهای MHC کلاس یک همراه میکند