درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در ارایه آنتی ژن از سلول عرضه کننده آنتی ژن به سلول T کمکی ( Helper T ) کدام مولکول دخالت ندارد؟

1 ) CD4
2 ) MHC - II
3 ) CD8
4 ) گیرنده سلول T