درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


شناسایی آنتی ژن بیگانه توسط لنفوسیتهای سیتوتوکسیک ( +CD8 ) به کمک کدام یک از کلاس های MHC انجام می گیرد؟

1 ) MHC - I
2 ) MHC - II
3 ) MHC - III
4 ) CD - I