درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در پردازش و عرضه آنتی ژنها به لنفوسیتهای T سیتوتوکسیک کدام یک از موارد زیر دخالت ندارد؟

1 ) TAP
2 ) پروتئازوم
3 ) HLA - I
4 ) HLA - DR