درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


افراد که دارای HLA - B27 می باشند بیشتر شانس ابتلا به کدام بیماری را دارند؟

1 ) IDDM
2 ) آرتریت روماتوئید
3 ) بیماری Reiter
4 ) پمفیگوس