درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از مولکول های زیر به عنوان مولکول کمک محرک ( Co - Stimulator ) در سطح سلول های عرضه کننده آنتی ژن (APC) عرضه شده و با اتصال به مولکول CD28 موجب فعال شدن سلول های T می شود؟

1 ) B7
2 ) CD95
3 ) CD90
4 ) CD5