درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


همه موارد زیر در مورد HLA -DM صحیح است بجز :

1 ) پلی مرفیسم بالایی دارند
2 ) در سطح سلول عرضه نمی شوند
3 ) Clip را از ناودان MHC - II جدا می کند
4 ) بسیار شبیه مولکولهای MHC - II است