درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سلول های زیر دارای هر دو کلاس HLA - I و HLA - II هستند؟

1 ) ماکروفاژها
2 ) گلبولهای قرمز
3 ) نوتروفیل ها
4 ) پلاکت ها