درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


ژنهای کد کننده برخی از اجزای کمپلمان و برخی سایتوکاین ها در چه لوکوسی از MHC قرار دارند؟

1 ) کلاس - I
2 ) کلاس - II
3 ) کلاس - III
4 ) غیر کلاسیک