درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در سطح همه سلول های زیر مولکولهای MHC کلاس یک وجود دارد بجز :

1 ) پلاکت
2 ) گلبول قرمز
3 ) B-Cell
4 ) سلول های کبدی