درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در مورد زنجیره بتا دو میکروگلبولین همه عبارات زیر صحیح است بجز :

1 ) در اتصال پپتید به HLA نقش ندارد
2 ) خصوصیات آنتی ژنیک مولکول HLA را تقویت می کند
3 ) فقط در ساختار HLA کلاس یک وجود دارد
4 ) ارتباط غیر کووالان با زنجیره آلفای HLA کلاس یک دارد