درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از آنتی ژنهای زیر جزء کلاس II ( سیستم HLA ) می باشد؟

1 ) فقط آنتی ژنهای لوکوس D
2 ) آنتی ژنهای لوکوس A , B , C
3 ) فقط آنتی ژنهای لوکوس DR
4 ) آنتی ژنهای لوکوس D , DR