درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


نقش مولکولهای MHC کلاس یک و دو چیست؟

1 ) MHC کلاس دو پپتیدهای با منشاء خارجی را به سلول های T سایتوتوکسیک عرضه می کند
2 ) MHC کلاس یک پپتیدهای با منشا خارجی را به سلول های T کمکی عرضه می کند
3 ) MHC کلاس دو پپتیدهای موجود در سیتوپلاسم را به سلول های T کمکی عرضه می کند
4 ) MHC کلاس یک پپتید های موجود در سیتوپلاسم را به سلول های T سایتوتوکسیک عرضه می کند