درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام عبارت در مورد مولکلوهای MHC صحیح است؟

1 ) مولکول های MHC کلاس یک در عرضه آنتی ژنهای با منشا داخل سلول نقش دارند
2 ) مولکول های MHC کلاس دو بر سطح همه سلول های بدن وجود دارند
3 ) مولکول های MHC کلاس دو در عرضه آنتی ژنهای داخل سیتوپلاسمی موثرند
4 ) مولکول های MHC کلاس یک بر سطح برخی از سلول های عرضه کننده یافت می شوند