درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سلول ها به عنوان عرضه کننده آنتی ژن به لنفوسیتهای T به شمار می رود؟

1 ) پلاسما سل ها
2 ) سلول های پلی مورفونوکلیئر
3 ) گلبول های قرمز
4 ) لنفوسیت های B