درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام سلول جزء سلول های عرضه کنند آنتی ژن نیست؟

1 ) دندریتیک
2 ) لنفوسیت B
3 ) لنفوسیت T
4 ) ماکروفاژ