درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


آنتی ژنهای HLA  در کدام یک از اعمال زیر شرکت دارد؟

1 ) در رد پیوند
2 ) در همکاری بین لنفوسیت B و T
3 ) در عرضه کردن آنتی ژن توسط ماکروفاژ به لنفوسیت T
4 ) همه موارد