درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


برای شناسایی آنتی ژن HLA-D از چه روشی استفاده می شود؟

1 ) Plaque Forming Cell
2 ) Mixed Lymphocyte Reaction
3 ) Microcytotoxicity Test
4 ) 51cr Released Assay